DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Ombudsman za djecu je nezavisna institucija koja štiti, prati i promoviše prava djeteta, nezavisan je i samostalan u svom radu i niko nema pravo da utiče na njegov rad i postupanje. Ombudsman za djecu upoznaje djecu sa načinom ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa i savjetuje ih kako da ostvare i zaštite svoja prava i interese. Ombudsman za djecu kontinuirano sarađuje sa djecom, podstiče ih na iznošenje njihovih mišljenja, inicira javne aktivnosti usmjerene na poboljšanje položaja djeteta i učestvuje u tim aktivnostima, te predlaže mjere za povećanje uticaja djeteta u društvu.

Ombudsman za djecu je ovlašten da Vladi, odnosno Narodnoj skupštini Republike Srpske podnese inicijativu za izmjenu ili dopunu zakona i drugih propisa i opštih akata, ako smatra da do povrede prava djeteta dolazi zbog nedostatka u propisima, kao i da inicira donošenje novih zakona, drugih propisa i opštih akata, kada smatra da je to od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava djeteta.

Ombudsman za djecu je ovlašten da u postupku pripreme propisa daje mišljenje Vladi i Narodnoj skupštini na prijedloge zakona i drugih propisa, ako se njima uređuju pitanja koja su od značaja za zaštitu prava djece. Ombudsman za djecu je dužan da pokrene postupak pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugog propisa i opšteg akta, kada utvrdi da nisu usklađeni sa Ustavom, odnosno zakonom.

Ombudsman za djecu je ovlašten da organima državne uprave, organima, odnosno službama jedinica lokalne samouprave, kao i drugim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju poslove u vezi sa djetetom, predlaže preduzimanje mjera za sprečavanje štetnih postupanja koja ugrožavaju njihova prava i interese, da upozori na nepravilnosti, te da zahtijeva da dobije izvještaje o preduzetim mjerama.

Ombudsman za djecu ima pravo uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja su privremeno, na osnovu odluke nadležnog organa, smještena kod pravnih i fizičih lica, uključujući i pravo pristupa prostorijama u kojima se dijete nalazi, kao i pravo nesmetanog pristupa zavodima za izvršenje sankcija i drugim mjestima na kojima se nalazi dijete koje je lišeno slobode.

Svi organi državne uprave, organi, odnosno službe jedinica lokalne samouprave, kao i sva pravna i fizička lica koja obavljaju poslove koji su u vezi sa djetetom, dužni su da Ombudsmanu za djecu omoguće uvid u sve podatke, informacije i akte koji se odnose na prava i zaštitu djeteta, bez obzira na stepen njihove tajnosti, osim kada je to u suprotnosti sa zakonom.