DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Nadležnosti Ombudsmana za djecu utvrđene su Zakonom o Ombudsmanu za djecu Republike Srpske koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 103/08. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Ombudsman za djecu postupa u okviru Ustava, zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava, rukovodeći se načelom pravičnosti i morala.

Ombudsman za djecu:

1)prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Srpskoj koji se odnose na zaštitu prava djeteta s odredbama Ustava Republike Srpske, Konvecije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djeteta

2)prati izvršavanje obaveza Republike Srpske koje proizilaze iz Konvencije Ujedninjenih nacija o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumentata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djeteta

3) prati primjenu svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djeteta

4) prati povrede prava i interesa djeteta

5) zalaže se za zaštitu i promociju prava i interesa djeteta

6) predlaže preduzimanje mjera za zaštitu i promociju prava,kao i za sprečavanje štetnih postupanja koja ugrožavaju prava i interese djeteta

7)obavještava javnost o stanju prava djeteta

8)obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o Ombudsmanu za djecu Republike Srpske