DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Svako lice, bez obzira na njegovu životnu dob, ima pravo da se obrati Ombusmanu za djecu Republike Srpske u slučaju da ima saznanja da je u nekom konkretnom slučaju došlo do povrede prava ili interesa djeteta ili je prepoznalo neku pojavu u društvu koja na bilo koji način ugrožava prava i interese djece ili je od značaja za njihovu zaštitu. Ombudsman za djecu će sa posebnom pažnjom razmatrati svaku prijavu djece na povredu njihovih prava, ali i svaku inicijativu, mišljenje i sugestiju koja doprinosi poboljšanju njihovog položaja u porodici, školi, lokalnoj zajednici... Djetetom se smatra svako lice koje nije navršilo 18 godina života, bez obzira na to da li je domaći ili strani državljanin, da li je rođeno u braku ili van braka, da li je usvojeno, te da li je pod roditeljskim staranjem ili bez roditeljskog staranja. Obraćanje Ombudsmanu za djecu je potpuno besplatno.

Prijave-žalbe se mogu podnijeti usmeno-telefonom ili lično-dolaskom u kancelariju institucije ili u pismenom obliku na adresu institucije.

* ADRESA:

Ombudsman za djecu Republike Srpske,

Ul. Bana Milosavljevića broj 8, Banja Luka


* faks: + 387 51 213-332

* tel: +387 51 222-420;  +387 51 221-990

* e-mail:info@djeca.rs.ba www.djeca.rs.ba


U žalbi je potrebno navesti:

- Ime, prezime i kontakt adresu i kontakt telefon podnosioca,

- Ime i prezime, uzrast i adresu djeteta

- Naziv organa/ustanove na kojeg se žalba odnosi

- Opis problema u čemu se sastoji povreda prava djeteta

- Priložiti kopije akata donesenih u postupku,ako je postupak vođen

Anonimni podnesci

Ombudsman za djecu može postupiti i po anonimnoj prijavi, ako ocijeni da navodi iz prijave pružaju dovoljno osnova u postojanje sumnje da je u konkretnom slučaju došlo do ugrožavanja prava ili interesa djece.