DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Pravilnik o postupku opšte procjene rizika i plan praćenja rizika lica sa smetnjama u mentalnom zdravlju ("Službeni glasnik RS", broj 55/21)

Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 42/20)

Pravilnik o vođenju evidencije u dječijoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj: 74/18)

Pravilnik o postupku utvrđivanja potrebe djeteta sa smetnjama u razvoju za pojačanom roditeljskom njegom i brigom od ovlašćene zdravstvene ustanove ("Službeni glasnik RS", broj: 70/18)

Pravilnik o postupku utvrđivanja potrebe djeteta do tri godine života za pojačanom njegom od ovlašćenog doktora medicine ("Službeni glasnik RS", broj: 70/18)

Zakon o dječjoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj: 114/17,122/18,107/19)

Pravilnik o uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite i obavljanje djelatnosti socijalne zaštite ("Službeni glasnik RS", broj: 90/17)

Pravilnik o samostalnom obavljanju poslova socijalne zaštite ("Službeni glasnik RS", broj: 90/17)

Odluka o nominalnim iznosima materinskog dodatka i dodatka na djecu i cenzusima za ostvarivanje navedenih prava u 2017. godini (08.12.2016. godine)

Program za rani rast i razvoj djece u Republici Srpskoj (2016-2020)

Strategija unapređenjа socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja 2015-2020 године

Pravilnik o hraniteljstvu ("Službeni glasnik RS", broj: 27/14)

Zakon o socijalnoj zaštiti ("Sl.glasnik RS", broj: 37/12, 90/16, 94/19)

Pravilnik o ostvarivanju prava iz dječije zaštite (“Službeni glasnik RS”, broj: 80/05)

Upustvo o vođenju evidencije i dokumentacije o licima stavljenim pod starateljstvo (“Službeni glasnik RS”, broj: 27/04)

Pravilnik o učešću srodnika u izdržavanju korisnika prava u socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, broj: 83/02)

Pravilnik o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijene usluga za smještaj korisnika, cijenu programa za vršenje radnog osposobljavanja korisnika i cijenu programa rada Centara za socijalni rad (“Službeni glasnik RS”, broj: 83/02)

Pravilnik o poslovima i normativima, stručnim kadrovima i smještajnim uslovima Centra za socijalni rad (“Službeni glasnik RS”, broj: 4/02)

Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje poslova centra za socijalni rad u vršenju javnih ovlaštenja (“Službeni glasnik RS”, broj: 20/93)