DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Pravo na obrazovanje djece je jedno od osnovnih prava, i može se slobodno reći, jedno od najvažnijih prava. UN Konvencija o pravima djeteta, jasno naglašava da djeca imaju pravo na obrazovanje na osnovu jednakih mogućnosti i da obrazovanje djece treba da bude, između ostalog, usmjereno na razvoj ličnosti djeteta i njegovih mentalih i fizičkih sposobnosti do krajnjih granica.

Međutim, kompletna situacija sa korona virusom izazvala je nezapamćeni uticaj u svim segmentima života uključujući i obrazovanje djece i mladih u cijelom svijetu, pa tako i na našim prostorima. Sama situacija sa korona virusom se razlikuje od države do države, od regije do regije. Kada je riječ o obrazovanju, generalno su svi odmah na početku pandemije prešli na online nastavu uz razne specifičnosti i razlike. Stručna javnost tvrdi da je ovakva situacija dodatno produbila nejednakosti i pogoršala već prisutnu krizu učenja jer je milionima djece, mladih i odraslih onemogućen jednak pristup obrazovnom sistemu. Pored toga, brojni su argumentovani stavovi stručne javnosti da se „živa riječ" nastavnika i pored svih tehnoloških i informaciono komunikacionih tehnologija, ne može zamijeniti.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku da nastava  u školskoj 2020/2021 godini u Republici Srpskoj počinje 01. septembra 2020. godine u školskim klupama, uz poštovanje mjera koje su propisali Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Mora se prihvatiti činjenica da je zbog izbijanja pandemije i primjene raznih mjera s ciljem zaštite života i zdravlja svih građana, a posebno djece došlo do promjene naših ustaljenih navika u svim segmentima života, pa i u segmentu obrazovanja. Nephodno je u sasvim novim okolnostima iznaći najbolja rješenja koja će pružiti i dovoljnu zaštitu naših najmlađih, ali i u isto vrijeme omogućiti im sticanje znanja i vještina u punom obimu. Zajedno sa Republičkim pedagoškim zavodom, Ministarstvo prosvjete i kulture je sačinilo  plan organizacije nastave, prema kome će nastavni čas trajati 30 minuta u osnovnoj školi i 20 minuta u srednjoj školi, a učenici će biti podijeljeni u grupe od maksimalno 15 učenika, dok za djecu koja ne budu u mogućnosti da prate nastavu u školskim klupama biće organizovana online nastava.

Ombudsman za djecu je proteklih dana aktivno pratio sve aktivnosti vezane za početak školske godine i u stalnoj je vezi za brojnim osnovnim i srednjim školama i potpuno je jasno da je organizovanje nastave u uslovima pandemije veliki izazov za sve. Nadležne institucije u Republici Srpskoj su dale preporuke za organizovanje nastave koje je neophodno ispoštovati, ali se moraju uzeti u obzir i sve specifičnosti pojedinih škola što stvara i obavezu nastavnom kadru da sa povećanom pažnjom prate situaciju i ulože maksimalne napore i preduzimaju sve mjere u najboljem interesu djece u svojim školama. Sva uputstva moraju biti jasna i veoma je važno objasniti djeci na njima primjeren način kompletnu situaciju i da uvijek postoji mogućnost da se postojeće epidemiološke mjere i promjene. Ombudsman za djecu naglašava da je u cjelokupnoj situaciji osnovni prioritet zaštita života i zdravlja djece i njihovih porodica, ali i nastavnog i stručnog osoblja u školama. Prilično je jasno da se kraj pandemije još uvijek ne nazire te da trajno zatvaranje škola nije prihvatljivo rješenje. S obzirom da se i situacija na terenu razlikuje od regije do regije, jasno je da ne postoji univerzalan pristup rješavanju ovog pitanja. Zato, Ombudsman za djecu poziva sve škole da prate stanje na svom prostoru i podsjeća na sve epidemiološke preporuke i smjernice stručnjaka koje se moraju ispoštovati, ali i prilagoditi svojim prilikama vodeći računa prije svega o bezbjednosti za sve.

UN-ov Odbor za prava djeteta, upozoravajući na niz negativnih posljedica koje bi sprovođenje vanrednih mjera u sklopu sprečavanja širenja bolesti COVID-19 moglo imati na djecu i ostvarivanje njihovih prava iz Konvencije o pravima djeteta, je još 8. marta ove godine pozvao sve države da obrate posebnu pažnju na zaštitu djece u novonastalim okolnostima. Takođe, i UNICEF je uputio poziv da se ponovnom otvaranju škola da prioritet i da škole budu među prvim javnim prostorima koji će biti otvoreni nakon COVID-a-19, obrazlažući svoj stav time da djeca i škole nisu glavni pokretači epidemije u zemljama; ne postoje poznati dokazi o korelaciji između stope prenosa bolesti i otvorenih ili zatvorenih škola. Dokazi o negativnim učincima zatvaranja škola su ogromni, uz dugoročne implikacije po učenje, sigurnost, zdravlje i dobrobit djece.

UNICEF jasno ukazuje da ukoliko ne damo prioritet ponovnom otvaranju škola, vidjeti ćemo poništavanje svega što je postignuto u obrazovanju u proteklim godinama. Najbolji interesi djece moraju biti u središtu odlučivanja o tome kada će se i kako škole ponovo otvoriti. UNICEF je dao i tri ključna prioriteta prilikom ponovnog otvaranja škola i to:

  • Obuhvat najranjivijih
  • Unaprijeđenje podučavanja
  • Ispunjavanje zdravstvenih, psihosocijalnih i drugih potreba djece i mladih.

Ombudsman za djecu podsjeća da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske objavio preporuke u vezi sa početkom školske godine i organizacijom nastave u Republici Srpskoj, koje je neophodno poštovati, a ističe da je u svim aktivnostima koje se tiču djece neophodno voditi računa o njihovom najboljem interesu.

                                                                    Ombudsman za djecu

                                                                        Dragica Radović