DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Narodna skupština Republike Srpske je na 10.redovnoj sjednici održanoj 02. jula 2020.godine usvojila Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu Republike Srpske za 2019.godinu.

Ovo je jedanaesti po redu izvještaj Ombudsmana za djecu, koji sadrži pregled stanja ostvarivanja i zaštite prava djece u Republici Srpskoj i prijedlog mjera za unaprijeđenje postojećeg stanja.

Tokom 2019.godine Ombudsman za djecu je postupao u ukupno 635 pojedinačnih predmeta, od kojih je 518  predmeta otvoreno po zaprimljenim prijavama/žalbama, 18 predmeta je pokrenuto na inicijativu Institucije (po službenoj dužnosti), dok je 48 predmeta preneseno iz ranijeg perioda.

Pored obrade pojedinačnih predmeta Ombudsman za djecu je uputio 13 preporuka odgovornim stranama da preduzmu odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja situacija koje dovode do povrede prava djeteta, sačinio jedan poseban izvještaj, te dostavio mišljenje na nacrt Zakona o zaštiti  i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, i inicijativu za izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, a vezano za ostvarivanje prava djeteta u ovoj oblasti.

U izvještaju je istaknuto da su u oblasti zaštite prava djeteta od nasilja, zadnjih nekoliko godina napravljeni značajni pomaci - u primjeni je Protokol o postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djeteta, izmijenjen Krivični zakonik, usvojen Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za kriivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, sačinjeni su i godišnji izvještaji nadležnih resora o slučajevima nasilja nad djecom..., ali i napredak u povećanju osjetljivosti  nadležnih u zaštiti djece od nasilja.

Takođe, ponovo je ukazano na potrebu izmjena Porodičnog zakona, jer je evidentno da oblast povrede prava djeteta u sistemu porodičnopravne zaštite nije sistemski riješena, na potrebu donošenja Strateškog dokumenta za unapređenje društvene brige o djeci u Republici Srpskoj, na koji Institucija godinama ukazuje, te drugih važnih dokumenata kojima će se osigurati adekvatna zaštita djece.