DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U organizaciji Mreže Snažniji glas za djecu, u Banjoj Luci je danas održana jednodnevna obuka profesionalaca iz oblasti porodične i socijalne zaštite „Najbolji interes djeteta u oblasti porodično pravne zaštite", a kojoj su prisustvovali i predstavnici institucije Ombudsmana za djecu.

U Konvenciji o pravima djeteta i drugim dokumentima koji se direktno ili indirektno tiču prava djeteta standard „najbolji interes djeteta" prihvaćen je kao jedno od osnovnih načela za uređenje i zaštitu ovih prava. Konvencija obavezuje javne i private institucije za socijalnu zaštitu, sudove, upravne organe i zakonodavna tijela da u svim aktivnostima koje se tiču djece prvenstveni značaj pridaju najboljem interesu djeteta. Procjenu i utvrđivanje NID-a moraju vršiti profesionalci osposobljeni za donošenje odluka koje se tiču djece, prvenstveno timskim radom, a ako je potrebno i koristeći savjete i pomoć stručnjaka koji nisu uključeni u tim.

Obuka je realizovana po posebno izrađenom Modulu: "Najbolji interes djeteta u oblasti porodično pravnezaštite". Modul se naslanja na dokument:  Smjernice za procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta, koje su pripremljene da posluže kao sredstvo i vodič donositeljima odluka i praktičarima pri procjeni i utvrđivanju NID-a, odnosno da uz uvažavanje posebnih okolnosti svakog konkretnog djeteta, konkretne situacije i konkretnog vremena u kojem se donosi odluka, odaberu najbolje rješenje za dijete i zaštite njegov najbolji interes.

Modulom je obrađeno sedam tematskih jedinica: saznanje/utvrđivanje porijekla djeteta, ostvarivanje roditeljskog staranja, održavanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta s roditeljem s kojim ne živi, mjere prema roditeljima radi zaštite prava i interesa djeteta, izdržavanje djeteta i zaštita imovinskih prava i interesa djeteta, međunarodna otmica djeteta, usvojenje i starateljstvo.

Voditeljica obuke je bila dr Suzana Bubić, profesor emeritus porodičnog prava.