DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

DJECA I MASOVNA OKUPLJANJA  

Odrastanje djeteta je proces koji određuje njegovu budućnost i priprema ga za svijet odraslih i samostalan život u njemu, zato je i obaveza svih, da najbolji interes djeteta bude prioritet u svim aktivnostima i situacijama ako su zatečena, upotrijebljena ili zloupotrijebljena prilikom građanskih protesta, stranačkih skupova, sportskih manifestacija i drugih masovnih okupljanja.

UN Konvencija o pravima djeteta jasno obavezuje države potpisnice da obezbijede da svi subjekti moraju svoje aktivnosti, koje se tiču djece i u kojima su uključena djeca, sprovoditi isključivo u njihovom najboljem interesu, pa tako i u naprijed navedenim okolnostima.

Zaštita djece u svim oblastima, pa i u konkretnoj situaciji „mirnih protesta građana" zahtijeva jasna pravila koja uređuju obaveze nadležnih službi i institucija na postupanje, uključujući i medije na profesionalno izvještavanje u vezi sa djecom, ali i odgovornost roditelja za brigu o djeci.

Jer, propuštanjem dužne pažnje, posledice za dijete i njegov psihofizički razvoj mogu biti veoma teške i dugotrajne sa nesagledivo štetnim efektima.

Posebna odgovornost je na roditeljima, jer je Porodičnim zakonom Republike Srpske jasno uređeno da imaju dužnost i pravo da štite svoju maloljetnu djecu i da se brinu o njihovom životu i zdravlju.

Pitanje učešća djece na protestima nije regulisano propisima, ali ono što jeste regulisano jeste da najbolji interes djeteta mora biti prioritet u svim aktivnostima koje se tiču djeteta. Masovna okupljanja, protesti i slično uvijek nose određene rizike, koji mogu dovesti u pitanje  bezbjednost djece  i njihovo pravo na zaštitu. Odgovornost je odraslih, da imajući u vidu moguće rizike, osiguraju da bezbjednost djece ne bude dovedena u pitanje.

Roditelji snose odgovornost za svoju djecu i mogu ih voditi gdje hoće, i na javne skupove, mirne proteste, stadione, koncerte, ugostiteljske objekte i slično, ali moraju preuzeti i odgovornost za eventualne posledice za djecu zbog rizika koje takvi skupovi nose.

S tim u vezi nepotrebno je djecu javno eksponirati i dovoditi u situacije da učestvuju u događajima koje ne razumiju, niti su isti u skladu sa njihovim uzrastom, potrebama i mogućnostima.

Naravno, i ostali subjekti zaštite su obavezni da postupaju u skladu sa UN Konvencijom o pravima djeteta, domaćim propisima, te da obezbijede uslove za zdravo i bezbrižno odrastanje djece, kao i da njihova  bezbjednost  ne bude dovedena u pitanje.

Nebriga o djeci, zanemarivanje djece, zloupotreba, manipulacija  je nasilje nad  djecom i dužnost je svih da preduzmu sve potrebne mjere i radnje u cilju zaštite djece.

Korištenje djece radi ostvarivanja ciljeva odraslih je neprihvatljivo. Stoga, ombudsman za djecu poziva roditelje da djecu ne eksponiraju na masovnim okupljanjima, a nadležne institucije i službe da u skladu sa svojim ovlaštenjima preduzmu sve radnje u cilju zaštite djece.

                                                                                                                                                                                                                                    Dragica Radović, ombudsman za djecu