DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Konvencija Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe usvojena je 2007. godine. Konvenciju su do sada ratifikovale 42 države, a BiH je istu ratifikovala 27.9.2012. godine. Komitet ministara Savjeta Evrope proglasio je 18. novembar Evropskim danom zaštite djece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja s ciljem podizanja svijesti o seksualnom zlostavljanju djece i njegovom sprečavanju i promocije i implementacije Lanzarote konvencije.

Konvencija u cilju zaštite djece od različitih oblika seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, obavezuje države na cijeli niz mjera i aktivnosti, između ostalog: obrazovanje djece o rizicima seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, pristup programima i mjerama intervencije,  usvajanje nacionalnih mjera koordinacije i saradnje, uspostavljanje mjera zaštite i pomoći žrtvama, adekvatne kazne za počinioce, uspostavljanje registra počinilaca.

Šta smo uradili?

1. Na inicijativu Ombudsmana za djecu: 

a) programi prevencije različitih oblika nasilja nad djecom su sastavni dio školskog programa,

b) potpisan je Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece,

c)  izmijenjen je Krivični zakon kojim  između ostalog:

-  zastara za ova krivična djela teče od punoljetstva djeteta,

-  pooštrene su kazne za počinioce ovih krivičnih djela

-  onemogućeno je ublažavanje kazne,

-  obavezan je psihosocijalni tretman počinioca,

-  zakonom je onemogućeno da ova lica, poslije izdržane kazne rade sa djecom po bilo kojem osnovu.

d) uspostavlja se registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (Vlada utvrdila Nacrt Zakona)

e) uspostavljen je Centar za podršku djeci žrtvama različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

f) Institucija je realizovala 130 radionica „Da li znamo šta je nasilje?̋ u osnovnim i srednjim školama s ciljem edukacije djece o prepoznavanju svih vrsta nasilja, te njegove prevencije i prijavljivanja.