DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

I djeca u sukobu sa zakonom su samo djeca. Iako Ombudsman za djecu nije primio žalbe kojima se ukazuje na povrede njihovih prava niti u postupku izricanja mjere, niti njihovog izdržavanja, po službenoj dužnosti Institucija je pokrenula inicijativu za unapređenje brige i za ovu kategoriju djece.

Njihova prava uređena su brojnim međunarodnim dokumentima, a domaće zakonodavstvo ih je  definisalo i Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Zakonom je uređeno da reakcija društva prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom mora biti u srazmjeri sa okolnostima koje se tiču maloljetnika i okolnostima izvršenog djela u svakom konkretnom slučaju. Pri tome se treba osigurati postupnost, što znači da se zakonom utvrđene najteže sankcije koriste kao posljednje sredstvo. Osnovni cilj ovog pristupa je da je reakcija društva usmjerena na ličnost maloljetnika, njegovu rehabilitaciju i reintegraciju u društvo, zato se adekvatna alternativna rješenja traže izvan okvira formalne krivične procedure.

Statistički podaci ukazuju da je sa svakom godinom evidentiran sve manji broj djece u sukobu sa zakonom i ti podaci zaista ohrabruju.

Tako je 2010. godine evidentirano 705 djece, dok je 2014. godine evidentirano 359 djece što je gotovo upola manji broj.

Najveći broj djece je uzrasta 16-18 godina - 259, a broj djece do 14 godina, onih koji nisu krivično odgovorni, je 23, što je znatno manje u odnosu na 2013. godinu kada ih je evidentirano 36.

Od ukupnog broja djece evidentirane u sukobu sa zakonom 26 su djevojčice, (u 2013. ih je bilo 14).

Ovakvom ponašanju djece često prethodi ili ga prati zanemarivanje djeteta u porodici i napuštanje škole. Krivična djela su izvršena najčešće sa drugim maloljetnicima ili mlađim punoljetnim licima. Djeca izvršioci krivičnih djela dolaze iz svih socijalnih statusa.

Najčešće krivična djela koja čine maloljetnici su krivična djela protiv imovine - 284 i krivična djela protiv života i tijela - 36.

Vaspitna mjera, upućivanje u vaspitno-popravni dom izriče se kada je potrebno preduzeti trajnije i intenzivnije mjere vaspitanja maloljetnika uz njegovo odvajanja iz dotadašnje sredine. U vaspitno-popravnom domu trenutno je 12 maloljetnika.