ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Омбудсман за дјецу је независна институција која штити, прати и промовише права дјетета, независан је и самосталан у свом раду и нико нема право да утиче на његов рад и поступање. Омбудсман за дјецу упознаје дјецу са начином остваривања и заштите њихових права и интереса и савјетује их како да остваре и заштите своја права и интересе. Омбудсман за дјецу континуирано сарађује са дјецом, подстиче их на изношење њихових мишљења, иницира јавне активности усмјерене на побољшање положаја дјетета и учествује у тим активностима, те предлаже мјере за повећање утицаја дјетета у друштву. Омбудсман за дјецу је овлаштен да Влади, односно Народној скупштини Републике Српске поднесе иницијативу за измјену или допуну закона и других прописа и општих аката, ако сматра да до повреде права дјетета долази због недостатка у прописима, као и да иницира доношење нових закона, других прописа и општих аката, када сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту права дјетета. Омбудсман за дјецу је овлаштен да у поступку припреме прописа даје мишљење Влади и Народној скупштини на приједлоге закона и других прописа, ако се њима уређују питања која су од значаја за заштиту права дјеце. Омбудсман за дјецу је дужан да покрене поступак пред Уставним судом за оцјену уставности и законитости закона, другог прописа и општег акта, када утврди да нису усклађени са Уставом, односно законом. Омбудсман за дјецу је овлаштен да органима државне управе, органима, односно службама јединица локалне самоуправе, као и другим правним и физичким лицима која обављају послове у вези са дјететом, предлаже предузимање мјера за спречавање штетних поступања која угрожавају њихова права и интересе, да упозори на неправилности, те да захтијева да добије извјештаје о предузетим мјерама. Омбудсман за дјецу има право увида у начин остваривања бриге о дјеци која су привремено, на основу одлуке надлежног органа, смјештена код правних и физичих лица, укључујући и право приступа просторијама у којима се дијете налази, као и право несметаног приступа заводима за извршење санкција и другим мјестима на којима се налази дијете које је лишено слободе. Сви органи државне управе, органи, односно службе јединица локалне самоуправе, као и сва правна и физичка лица која обављају послове који су у вези са дјететом, дужни су да Омбудсману за дјецу омогуће увид у све податке, информације и акте који се односе на права и заштиту дјетета, без обзира на степен њихове тајности, осим када је то у супротности са законом.