ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Стратегија ЕУ о правима дјетета

Значи то је сексуално злостављање? (Савјет Европе)

Смјернице Савјета Европе за поштовање, заштиту и остваривање права дјетета у дигиталном окружењу

Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искориштавања и сексуалне злоупотребе (Ланзароте 25.10.2007)

Факултативни протокол уз Конвенцију о правима дјетета који се односи на поступак по представкама

Стратегија Савјета Европе за права дјетета (2016-2021)

Конвенција о правима дјетета; Факултативни протокол уз Конвенцију о правима дјетета о продаји дјеце, дјечјој проституцији и дјечјој  порнографији; и Факултативни протокол о учешћу дјеце у оружаним сукобима уз Конвенцију о правима дјетета

УН Комитет за права дјеце, Општи коментар бр.5 (2003 год.), Опште мјере за имплементацију Конвенције о дјечијим правима

Препоруке УН Комитета о правима дјетета 2005

Препорука бр.Р (87) 20 Савјета Европе замљама чланицама о одговору друштва на млољетничко преступништво усвојена 1987. године од стране Министарског комитета

Препорука (2003)20 Савјета Европе земљама чланицама о новим начинима третирања малољетничког преступништва и о улози малољетничког правосуђа усвојена 2003.године од стране Министарског комиета

Европска конвенција о људским правима и основним слободама

Универзална декларација о људским правима

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина

Конвенција о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол уз Конвенцију

Конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице дјеце

Конвенција о забрани и тренутним дјеловањима за укидање најгорих облика дјечјег рада

Конвенција о најнижој доби за запошљавање

Стандардна минимална правила Уједињених Нација за малољетничко правосуђе из 1985. године (тзв."Пекиншка правила")

Стандардна минимална правила Уједињених Нација за мјере алтернативне институционалном третману из 1990.године (тзв."Токијска правила")

Спровођење малољетничког правосуђа, Резолуција економског и социјалног савјета Уједињених Нација 1997/30

Измјењена европска социјална повеља, Стразбур, 3.мај 1996.

Европска повеља о учешћу младих у животу на општинском и регионалном нивоу

Међународни пакт о грађанским и политичким правима