DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Centri za socijalni rad u jednom broju predmeta rješavajući po zahtjevu građana za ostavrivanje prava djece odgovaraju: Obavještavamo vas da nismo nadležni, Obavještavamo vas da to nije u našoj nadležnosti,  Obavještavamo vas da to nije regulisano zakonom, Na vaš zahtjev dostavljamo vam odgovor i sl.

Takvim vođenjem postupka i ,,odlučivanjem,, donošenjem OBAVIJESTI, ODGOVORA, MIŠLJENJA i sl. centri za socijalni rad ne samo da onemogućavaju djeci ostvarivanje prava iz nadležnosti centra, već onemogućavaju vođenje bilo kakvog daljeg postupka radi ostvarivanja prava koje je predmet postupka. Iz prostog razloga što DOPIS kojim su oni ,,odlučili,, po zahtjevu za ostvarivanje prava nije upravni akt na koji se može uložiti žalba ili pokrenuti spor.

Da bi se u postupanju centra za socijalni rad izbjegle situacije koje onemogućavanju ostvarivanje prava djece u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, Ombudsman za djecu je resornom ministarstvu uputilo preporuku za postupanje. (Preporuka u vezi donošenja odgovarajućeg upravnog akta)