DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Narodna skupština Republike Srpske je na Četvrtoj redovnoj sjednici održanoj 15. maja  2019. godine jednoglasno usvojila Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2018. godinu što dovoljno govori o odnosu Narodne skupštine prema Instituciji, ali i o saglasnosti o potrebi sistemskih rješenja u različitim resorima radi unaprijeđenja sistema dječije zaštite u cjelini.

Ovo je deseti po redu izvještaj Ombudsmana za djecu koji sadrži pregled stanja ostvarivanja i zaštite prava djece u Republici Srpskoj i prijedlog mjera za unaprijeđenje postojećeg stanja.

Tokom 2018. godine, Ombudsman za djecu je postupao u ukupno 672 pojedinačna predmeta od kojih je 551 predmet otvoren po prijavama/žalbama, 49 predmeta je pokrenuto po službenoj dužnosti, dok su 72 predmeta prenesena iz ranijeg perioda.

Pored obrade pojedinačnih prijava/žalbi Ombudsman za djecu je uputio 12 preporuka nadležnim subjektima i sačinio dva posebna izvještaja: Pravo na predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srpskoj i Prevencija upotrebe duvana i alkohola među djecom i mladima.

U skladu sa zakonom utvrđenim ovlaštenjima, Ombudsman za djecu je dostavio i mišljenja na Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece i mišljenje oko određivanja godina djeteta u skladu sa članom 8. Opšte uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Ombudsman za djecu je Godišnjim izvještajem za 2018. godinu ukazao i na potrebu donošenja dugoročnog strateškog dokumenta za unaprijeđenje društvene brige o djeci u Republici Srpskoj, zatim novog Zakona o sportu i Zakona o alimentacionom fondu za djecu, izmjena i dopuna Porodičnog zakona, Pravilnika o kriterijumima i postupku za identifikovanje i praćenje talentovane djece,  te  drugih važnih dokumenata kojima će se osigurati adekvatna zaštita djece.