DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U organizaciji Mreže „Snažniji glas za djecu/"Zemlja djece u BiH", u Banjoj Luci je danas održana promocija publikacije - vodiča za profesionalce „Smjernice za procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta". Projekat je podržan od strane UNICEF-a BiH.

Najbolji interes djeteta jedan je od osnovnih principa na kome se zasniva i štiti cijeli korpus prava djeteta sadržanih u Konvenciji, bez čijeg se poštivanja nijedno drugo pravo ne može u potpunosti ostvariti. Smjernice su rađene za oblast porodične i socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, građanskih sudskih postupaka, krivičnih postupaka, kao i za izradu javnih politika, zakona i podzakonskih akata koji se tiču djece. Namjenjene su profesionalcima, organima i tijelima, u čijoj nadležnosti su postupci u kojima se odlučuje o pitanjima koja se tiču djeteta, prije svega: sudijama, tužiocima, stručnim saradnicima suda i tužilaštva, advokatima, stručnim radnicima organa starateljstva (posebno socijalnim radnicima), zdravstvenim i vaspitno-obrazovnim radnicima, profesionalcima u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, te policijskim službenicima i studentima humanističkih nauka.

Promociji su prisustvovali i predstavnici Ombudsmana za djecu Republike Srpske, koji su dali svoj doprinos na utvrđivanju Smjernica i kreiranju publikacije.