DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Jednim brojem prijava zaprimljenih u instituciji Ombudsmana za djecu ukazuje se na povrede prava djece u izbornoj kampanji, kada su djeca na različite načine uključena u aktivnosti usmjerene na postizanje političkih ciljeva odraslih, učesnici su javnih tribina, otvaranja igrališta i drugih objekata namijenjenih djeci, posjetama kandidata i sl. I ne samo u izbornoj kampanji već i za vrijeme trajanja mandata na poziciji na kojoj su izabrani.

Predizborna kampanja je uvijek prilika da političke stranke pokažu veću osjetljivost i razumijevanje za brojna pitanja dječijeg odrastanja.

Na žalost, Bosna i Hercegovina svojim izbornim pravilima nije prepoznala ni potrebu ni važnost zaštite djece i njihovih interesa u političkoj kampanji.

S obzirom da zaštita prava i interesa djece u svim oblastima, pa i u ovoj, zahtijeva jasna pravila koja uređuju obaveze nadležnih službi i institucija na postupanje i odgovornost za nepoštovanje utvrđenih pravila i procedura, a da postojeća zakonska rješenja u Bosni i Hercegovini nisu regulisala pitanje zaštite djece u političkoj kampanji i moguće zloupotrebe s tim u vezi, neophodno je i u toj oblasti uspostaviti jasna  pravila.

Imajući u vidu naprijed navedeno, te informacije da su u toku aktivnosti na izmjenama Izbornog zakona, te zakonom utvrđena ovlaštenja Centralne izborne komisije, Ombudsman za djecu uputio je Preporuku Centralnoj izbornoj komisiji za preduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti radi otklanjanja situacija koje dovode do povrede prava i interesa djeteta na način da Izbornim zakonom, pored definisanih Pravila ponašanja, definiše zabranu zloupotrebe djece u političke svrhe, te utvrdi sankcije za postupanja suprotno utvrđenoj zabrani.