DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U organizaciji UNICEF-a BiH i Ministarstva civilnih poslova BiH, u zgradi Parlamentarne skupštine u Sarajevu održana je dvodnevna Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje". 

U radu Konferencije učestvovalo je više od 60 učesnika iz BiH, koji su raspravljali o Opštem komentaru na član 24. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na inkluzivno obrazovanje.

Učesnici su podijelili i prodiskutovali znanja i iskustva iz BiH, regiona i EU o istinskom inkluzivnom okruženju koje za učenje vrednuje doprinos i potencijal djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom, kako bi se podržalo provođenje obaveza iz člana 24. Konvencije po kojem su „Države potpisnice dužne osigurati inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima i cjeloživotno učenje". Pravo na inkluzivno obrazovanje znači transformaciju kulture, politike i prakse u svim formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima kako bi se osigurale jednake mogućnosti za sve učenike.

Predstavnica Ombudsmana za djecu RS podsjetila je učesnike da je Republika Srpska ostvarila značajan napredak u reformama obrazovanja u ostvarivanju prava djece sa poteškoćama u razvoju na obrazovanje, donošenjem novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Tokom Konferencije ključni akteri na svim nivoima u BiH upoznali su se sa dobrim praksama u vezi sa primjenom člana 24. Konvencije i obavezali se da implementiraju mjere iz Opšteg komentara 4 člana 24. Konvencije, da ih koriste u najboljem interesu djeteta, te su se upoznali sa generalnim preporukama dokumenta „Poziv na akciju u inkluzivnom obrazovanju".