DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Nasilje nad djecom je ozbiljan društveni problem i danas je jedan od najčešćih oblika kršenja osnovnih prava i interesa djece. Osnovno pravo svakog djeteta, pravo na život i razvoj, ne samo da je povrijeđeno već i ozbiljno ugroženo različitim oblicima nasilja koje na dijete ostavlja trajne i teške posljedice.

Svako nasilje nad djetetom vrijeđa i ponižava, svako boli i svako, upozoravaju stručnjaci, ugrožava razvoj i odrastanje djeteta. Posljedice mogu biti i vrlo teške i dugotrajne za  fizički i emocionalni razvoj djeteta. Psihičko nasilje ne ostavlja posljedice koje se vide kao kod fizičkog nasilja, teže se prepoznaje i prijavljuje, ali posljedice na razvoj djeteta mogu biti vrlo teške i dugotrajne. Manjak samopouzdanja, odrastanje sa osjećanjem da ne vrijede dovoljno, nesigurnost, povlačenje u sebe ili pretjerana agresivnost, neprihvatljivo ponašanje kada svojim ponašanjem ugrožavaju sami sebe ali i druge, usvajanje modela nasilnog ponašanja samo su neke od posljedica. Zbog nedostatka brige i pažnje djeca izlaz vrlo često vide u agresivnom i destruktivnom ponašanju, alkoholu, bježanju od kuće i iz škole i sl.

Nasilje nad djecom javlja se u različitim oblicima - zanemarivanje djeteta, fizičko zlostavljanje, psihičko nasilje, seksualno iskorištavanje, nasilje putem interneta. Osnovni problem je što se ono ne prepoznaje na vrijeme i što izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih, kako u dijelu podrške i pomoći djetetu tako i u dijelu utvrđivanja odgovornosti počinilaca.

Prema Godišnjem izvještaju o nasilju nad djecom u Republici Srpskoj je u 2015. godini evidentirano 637 djece žrtava različitih oblika nasilja. Najveći broj djece žrtava nasilja je u uzrasnoj dobi od 10-14 godina - 257 ili 40,3%. Ono što posebno zabrinjava je da je u istom periodu evidentirano 79  djece u uzrastu do 4 godine starosti kao žrtve nasilja i da je taj broj povećan u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima, dječaci su žrtve nasilja u 56, 7% slučajeva, a djevojčice u 43,3 %. Prema vrsti nasilja, djeca su najčešće žrtve psihičkog, emocionalnog nasilja - 378 slučajeva ili 56,1%, zatim fizičkog nasilja-188 slučajeva ili 27,9%, seksualno nasilje i zloupotreba 27 slučajeva ili 4%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Podaci ukazuju da se nasilje nad djecom u najvećem broju slučajeva dešava u porodici. Iako porodica ima primarnu ulogu u razvoju i odrastanju djeteta, nažalost, mnoga djeca upravo u porodici i u najranijem uzrastu doživljavaju različite oblike nasilja, zlostavljanja, povređivanja, ponižavanja. Nasilje koje djeca doživljavaju u porodici nikako nije pitanje samo porodice bez obzira što se dešava unutar nje, već ozbiljan društveni problem. Nažalost, različitim oblicima nasilja, koje može biti direktno ili indirektno djeca su izložena i u vaspitno-obrazovnoj ustanovi i u svakom drugom okruženju u kojem borave - igrališta, sportski klubovi i sl.

Nasilje nad djecom nikada nije opravdano i svako se može i mora spriječiti. Obaveza je države da obezbijedi osnovno pravo svakog djeteta na poštovanje njegovog ljudskog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta, sprečavanjem svih oblika nasilja i zlostavljanja, jer je ostvarivanje ovog prava djeteta ključno za obezbjeđenje i unapređenje svih drugih prava djeteta.