DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Nasilje nad djecom je ozbiljan društveni problem i danas jedan od najčešćih oblika kršenja osnovnih prava djeteta. Osnovno pravo svakog djeteta, pravo na život i razvoj ne samo da je povrijeđeno, već i ozbiljno ugroženo različitim oblicima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja koje na dijete ostavlja trajne i teške posljedice. Više od jedne trećine, od ukupnog broja žalbi instituciji Ombudsmana za djecu, ukazuje na povredu prava djeteta na zaštitu od različitih oblika nasilja.

Nema ni jednog razloga zbog kojeg bi i jedno dijete trpilo nasilno ponašanje bilo koga, kao što nema ni jednog razloga kojim se može pravdati izostanak reakcije nadležnih službi po prijavi ili saznanju da je dijete izloženo nekom obliku nasilja. Što je dijete mlađeg uzrasta i što je duži period izloženo nasilju i posebno zanemarivanju, posljedice na razvoj djeteta mogu biti i teže i dugotrajnije. Osnovni problem je da se različiti oblici nasilja nad djecom ne prepoznaju na vrijeme, a onda i kad se prepoznaju izostaje postupanje nadležnih u skladu sa definisanim standardima, pravilima i procedurama. To za posljedicu ima izostanak potrebne podrške i pomoći djetetu, ali i utvrđivanje odgovornosti počinilaca i, dodatno, utvrđivanja odgovornosti onih ustanova i službi koje nisu preduzele sve potrebne mjere u zaštiti djeteta.

Zaštita djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja mora biti prioritet svih prioriteta.

Tim povodom danas će u Administrativnom centru  Vlade Republike Srpske biti održan okrugli sto „Pravo djeteta na zaštitu od nasilja".