DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U organizaciji UNICEF-a Bosne i Hercegovine održane su Radionice sa fokusom na postupanje sa djecom u sukobu sa zakonom i u kontaktu sa zakonom, te postupanju u slučajevima nasilja nad djecom. Radionice su održane po grupama u Banjaluci, Sarajevu i Bijeljini, a prisustvovali su predstavnici  opština: Mostar, Foča, Maglaj, Živinice, Bijeljina, Prijedor, Bosanski Petrovac, Brčko, Derventa, Gradiška, Zvornik, Vlasenica, Milići, Bratunac i Srebrenica. Formirane opštinske komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju iz navedenih opština, čine predstavnici sektora lokalne samouprave, centara za socijalni rad, policije, obrazovnih ustanova, zdravstevnog sektora, lokalnih nevladinih organizacija, medija i drugih relevantnih aktera u društvenoj zajednici.

Predstavnik Ombudsmana za djecu Andrea Stanković je u ulozi predavača govorila o Protokolu o postupanju  u slučaju nasilja, zanemarivanja ili zlostavljanja djece, njegovoj primjeni, načinu prepoznavanja djece žrtava različitih oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja, prijavljivanju i postupanju nadležnih ustanova, kao i o Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske.

Opšti zaključci učesnika radionica su da je potrebno dodatno raditi na senzibilizaciji i podizanju svijesti svih, kako djece tako i roditelja i profesionalaca i medija u vezi sa nasiljem, zlostavljanjem ili zanemarivanjem djece ali i o djeci koja su u sukobu ili kontaktu sa zakonom. Učesnicu su isticali da su im u radu potrebni i neki minimalni standardi koji su zakonom navedeni ali ne postoje u njihovom zajednicama (posebno opremljene prostorije za ispitivanje maloljetnika, vaspitni centri, adekvatan stučni kadar za rad s djecom), dodatne edukacije profesionalaca kao i supervizija. Učesnici su isticali potrebu  provođenja zakonskih procedura, poštovanja zakonskih odredbi u sredinama „nezamjeranja", kreiranja adekvatnih programa i praćenje njihove realizacije, te eventualno sankcionisanje za neprovođenje datih ovlaštenja.