DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Konvencija o pravima djeteta izraz je potrebe da se djeci obezbijedi posebna zaštita i briga, jer sistem zaštite prava i sloboda građana na međunarodnom planu nije bio dovoljna garancija u zaštiti prava i interesa djece.

Za ostvarivanje prava djece i posebno za njihovu zaštitu, prema Konvenciji, preduslov su kvalitetni zakoni koji dosljedno odražavaju principe i standarde Konvencije. Usklađivanje zakona sa zahtjevima Konvencije mora biti kontinuiran proces koji zahtijeva da se kod izmjena i dopuna važećih zakona razmotri ne samo svaki član Konvencije posebno, već i Konvencija u cjelini, naravno i kod donošenja novih zakona odredbe Konvencije se moraju ispoštovati. Pri tome je posebno važno da zakoni jasno odrede koja prava djeca imaju i za iste efikasna pravna sredstva u slučaju njihovog nepoštovanja.

Za efikasnu primjenu Konvencije neophodan je multidisciplinarni pristup jer se, u svakom slučaju, od svake institucije  koja  vodi postupke ili u njima učestvuje ili donosi odluke koje se tiču djece, očekuje da u svom postupanju prepozna i obezbijedi najbolji interes za svako dijete. Najbolji interes djeteta, pored toga što se uspostavlja kao pravo djeteta, posebno se izdvaja i kao jedan od četiri osnovna principa Konvencije, odnosno, kao uslov za ostvarivanje svakog prava za svako dijete. Najbolji interes djeteta, kao pravni standard nije unaprijed određen i upravo ta činjenica potvrđuje potrebu individualnog pristupa i procjenjivanja interesa svakog djeteta.

Efikasna primjena Konvencije zahtijeva i stalnu koordinaciju ne samo unutar istih službi, već i između službi različitih resora, na različitim nivoima vlasti, kako bi se dosljedna primjena Konvencije osigurala u svim postupcima za zaštitu prava i interesa djece.

Suštinski dio primjene Konvencije je i prikupljanje podataka i vođenje evidencija i njihova analiza, što je između ostalog u funkciji procjene dosadašnjih mjera i aktivnosti i ocjene stvarnih efekata njihove primjene i istovremeno osnov za predlaganja novih mjera radi poboljšanja onih dijelova sistema na koje ukazuju analize prikupljenih podataka.

Za ostvarivanje prava djece i njihovu zaštitu, uslov su i kvalitetni kadrovi, oni koji pored stručne spreme, koja se podrazumijeva, imaju i dodatnu osjetljivost, znanja i vještine za rad sa djecom, ali i učenje djece o ljudskim pravima uopšte i posebno o ostvarivanju i zaštiti njihovih prava.

Domaćin obilježavanja Međunarodnog dana prava djeteta i 25. rođendana Konvencije  je Centar „Zaštiti me" gdje će se sutra 20.novembra s početkom u 12,00 časova održati centralna manifestacija. To je prilika da se još jednom ukaže na neophodnost sistemskih rješenja  da se djeci sa smetnjama u razvoju obezbijedi odgovarajuća podrška asistenta u obrazovanju ali i stručna podrška defektologa i logopeda, kako bi se omogućilo njihovo ravnopravno učešće u društvu i najviši stepen samostalnosti i socijalne integracije.