DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Početkom nove školske godine Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod promovisali su modernizovani Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje i vaspitanje u kojem su, u programu vaspitno obrazovnog rada odjeljenjske zajednice, uvedeni i programi prevencije nasilja koji su prilagođeni uzrastu djeteta. Cilj programa je upoznavanje učenika sa oblicima nasilja i kako adekvatno reagovati na nasilno ponašanje, te razvijanje sposobnosti nenasilne komunikacije. Istovremeno, u programima su data didaktička uputstva i preporuke kojima se razrednicima preporučuje korišćenje savremenih metoda rada, uključivanje stručnih lica u realizaciji ponuđenih programskih sadržaja i što je veoma važno obavezno učešće djece u kreiranju sadržaja.

Ombudsman za djecu očekuje da će resorno ministarstvo i Republički pedagoški zavod obezbijediti dodatnu edukaciju nastavnog osoblja kao i praćanje realizacije nastavnih sadržaja kako bi se ostvarili zadati ciljevi.

Ovim je prihvaćena Preporuka Ombudsmana za djecu Programi prevencije su sastavni dio školskih programa koja je nastala nakon stručne rasprave o programima prevencije koju je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 2013.godine, organizovala Institucija u  saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta i Republičkim pedagoški zavodom.

S obzirom na važnost preventivnih programa u zaštiti djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, Ombudsman za djecu je u Preporuci predložio Ministarstvu prosvjete i kulture, preduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti kojima će programi prevencije različitih oblika nasilja biti sastavni dio školskog programa, na način da:

- Do nove školske godine definiše program prevencije nasilja koji bi bio dio  obrazovnog sistema i koji bi se realizovao u odjeljenskoj zajednici.
Program treba da obuhvati različite oblike nasilja među djecom - vršnjačko nasilje i različite oblike nasilja nad djecom - fizičko, psihičko, seksualno, nasilje putem informacionih tehnologija, kako prepoznati sve njegove oblike, koje su posljedice na odrastanje djeteta, kome i kako se obratiti za pomoć, šta je obaveza nadležnih institucija prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece.