DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je usvojila Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu, što dovoljno govori o odnosu Narodne skupštine prema Instituciji i potrebi zaštite djece.

Izvještajem se ukazuje da se prijave po kojima je Institucija postupala i u 2013.godini odnose  na gotovo sva područja dječijeg odrastanja. Ipak, u najvećem broju, prijavama se ukazuje na ugroženost djece u postupcima prekida bračne ili vanbračne zajednice, na neadekvatnu zaštitu od različitih oblika nasilja, te na različita pitanja ostvarivanja prava djece u obrazovnom sistemu.

I dalje je, kao i u ranijim izvještajima, ne samo po broju žalbi, već i novim načinima ali i ponavljanjem već poznatih obrazaca, zaštita prava i interesa djece zbog prekida bračne ili vanbračne zajednice dovedena u pitanje. Praksa pokazuje da nema efikasne zaštite djeteta i njegovih interesa u slučajevima kada roditelji niti sarađuju sa nadležnim organima, niti postupaju po njihovim odlukama. Imajući u vidu broj djece koja su svake godine izložena različitim pritiscima u ovim postupcima (u periodu od 2010-2012. god. broj djece iz razvedenih brakova je 1674), sistem mora definisati efikasne mehanizme postupanja nadležnih organa i stalni nadzor u njihovom postupanju.

Nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje kojem su djeca izložena, koje se javlja u različitim oblicima, nije prepoznato u svim njegovima oblicima, tako da izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih službi kako u dijelu podrške i pomoći djetetu, tako i u dijelu pokretanja postupka radi utvrđivanja odgovornosti počinilaca.

Izvještajem se ukazuje na potrebu sistemskih mjera i aktivnosti u različitim resorima radi jačanja sistema dječije zaštite u cjelini. Pored toga, Ombudsman za djecu posebno ukazuje na potrebu:

- Donošenja dugoročnog strateškog dokumenta za djecu,

- Izmjena i dopuna Porodičnog zakona,

- Izmjena i dopuna Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju,

- Donošenja podzakonskih akata utvrđenih zakonom,

- Potpisivanja novog Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta,

-Dodatnu brigu za djecu sa rijetkim bolestima i teškim oboljenjima,  kako bi se izbjegle situacije da je njihovo liječenje izloženo pažnji javnosti na način da ugrožava njihovo dostojanstvo,

-Uspostavljanje registra počinilaca krivičnih djela na štetu djece

-i posebno na potrebu stalne i stvarne komunikacije i koordinacije unutar istih resora i posebno različitih nivoa i resora, kako bi se obezbijedio multidisciplinarni pristup u zaštiti djeteta, kako bi se otklonilo prebacivanje odgovornosti sa jednog na drugog subjekta zaštite, kako bi se otklonile situacije da su svi radili, a u konačnom dijete nije dobilo potrebnu zaštitu.

Sve veći broj predmeta u kojima je Institucija postupala (2011.god - 451,  2012.god - 601,  2013.god -729), istovremeno je i dodatni pritisak i obaveza za nadležne institucije za njihovom boljom organizacijom i efikasnijim djelovanjem, prije svega u sistemskom pristupu onih službi na koje se prigovori najčešće odnose.