DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Obrazovanje je ne samo jedno od osnovnih ljudskih prava, već i ključni faktor za ostvarivanje prava djeteta uopšte, jer djeca u obrazovnom sistemu mogu ne samo da ostvare prava koja imaju u obrazovanju, već i da uče o pravima koja imaju u porodici, u zdravstvenom i socijalnom sektoru, u lokalnoj zajednici.

Obrazovanje na koje svako dijete ima pravo, mnogo je više od formalnog školovanja i obuhvata širok spektar životnih iskustava i procesa učenja koji djeci omogućavaju da, individualno i kolektivno, razvijaju svoju ličnost, talente i sposobnosti, ali i vještine i sposobnosti - da razvijaju zdrav način života, da sukobe rješavaju na nenasilan način, da kritički razmišljaju i druge sposobnosti koje će ga pripremiti za svijet odraslih i samostalan život u njemu.

Ciljevi obrazovanja definisani su zakonom u skladu sa zahtjevima Konvencije, ali za njihovo ostvarivanje neophodan je nastavni plan i program koji će biti prilagođen uzrastu djece, njihovim potrebama i mogućnostima, jer samo na taj način ostvarivanje zadatih ciljeva neće biti dovedeno u pitanje.

Danas su svi saglasni da je nastavno gradivo preobimno, previše predmeta, previše nastavnih jedinica u okviru svakog predmeta, naporan raspored, malo vremena za objašnjenja. U trci za realizacijom nastavnog plana i programa nema vremena za provjeru koliko su djeca trajno usvojila znanje, niti za vaspitni rad sa djecom.
 
S jedne strane, nastavni plan i program je preopterećen, a s druge, ne uključuje one sadržaje koji su neophodni za pravilan rast i razvoj djeteta, a za koje bi djeca informacije morala dobiti u školi, kao što su zaštita zdravlja učenika, zaštita od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, različitih oblika rizičnog ponašanja.

Razumijevanje i ostvarivanje ljudskih prava vrlo je važan dio pripreme djece za život u demokratskom društvu; zato je neophodno da se izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, koje su u toku, utvrdi da su:
- Programi zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, programi zaštite zdravlja učenika i različitih oblika rizičnog ponašanja kao što su upotreba alkohola, duvana, maloljetnička delinkvencija, sastavni dio školskog programa i ostvaruju se kroz različite aktivnosti u redovnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima.
 
U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra u Republičkom pedagoškom zavodu održaće se okrugli sto na temu „Programi prevencije su sastavni dio školskog programa" čiji cilj je priprema programa prevencije za novu školsku godinu.