DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Međunarodni dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece obilježava se 19. novembra sa ciljem jačanja svijesti o štetnosti svakog oblika nasilja nad djecom, podsticanja države na aktivniji odnos u zaštiti djece i jačanja prevencije kao prioritetnog zadatka u zaštiti djece od različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Jedno od osnovnih prava svakog djeteta je pravo na bezbjedno odrastanje, odrastanje  u sredini koja pruža poštovanje i podršku i u kojoj nema nasilja, jer samo takva sredina podstiče razvoj ličnosti djeteta i stvara građane odgovorne i prema sebi i prema drugima.

Međunarodne konvencije i zakoni u različitim sektorima obavezuju da se svaki slučaj nasilja nad djecom prijavi, kako bi se nasilje nad djetetom prekinulo i djetetu obezbijedila potrebna podrška u ublažavanju posljedica učinjenog.
 
Potpisani Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece definiše ciljeve, zadatke i procedure postupanja obrazovnog sistema, sistema zdravstvene zaštite, sistema socijalne zaštite i policije.
Izostanak reakcije ili neadekvatna reakcija je odgovornost svakog od navedenih sistema i pojedinaca u njima, jer nisu na adekvatan način odgovorili svojoj zakonskoj obavezi u zaštiti djeteta od zlostavljanja i zanemarivanja.
 
Zaštita djece od zlostavljanja istovremeno se mora odvijati u dva pravca. Jedan mora biti u funkciji prevencije, što znači da edukacija djece mora biti sistemska i kontinuirana, od najranijeg uzrasta, ali istovremeno i edukacija odraslih o izazovima sa kojima se djeca susreću, o načinu prepoznavanja problema, traženju pomoći i rješenja.
Drugi pravac zahtijeva adekvatnu reakciju protiv počinilaca nasilja nad djecom.
 
Zato je neophodno obezbijediti:
- primjenu Protokola u svakom pojedinačnom slučaju, bez obzira ko je počinilac nasilja, gdje se nasilje desilo i o kojoj vrsti nasilja je riječ,
- jačanje kapaciteta obrazovnog sistema, prije svega uvođenjem u obrazovni sistem programa prevencije od najranijeg uzrasta djece, imenovanje koordinatora u svakoj školi, praćenje pojave, njeno evidentiranje,
- jačanje kapaciteta socijalnih službi u prepoznavanju različitih oblika nasilja nad djecom i zaštita djece odgovarajućim mjerama porodično pravne zaštite i mjerama psihosocijalne podrške,
- zdravstveni sektor u obavezi je prijaviti svaku sumnju da je dijete žrtva nasilja istovremeno i centru za socijalni rad i policiji, koji, svaki u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja, preduzimaju mjere u cilju zaštite djeteta i njegovih interesa,
- jačanje saradnje sa nevladinim organizacijama koje djeluju u zaštiti djece od nasilja.
 
Svaki oblik nasilja ostavlja trajne posljedice na razvoj djeteta, a djeca o tome najčešće ćute. Djecu od najranijeg uzrasta moramo naučiti zašto se neke tajne ne smiju čuvati, moramo ih naučiti da ne ćute o nasilju i da se ne osjećaju krivim i bespomoćnim zato što su žrtve.

Djeci ne treba sažaljenje, već adekvatna reakcija nadležnih službi i institucija, kao dužnost ispunjenja njihovih zakonskih obaveza kako u dijelu pomoći i podrške djetetu tako i u procesuiranju počinilaca.

Povodom Međunarodnog dana prava djeteta, Ombudsman za djecu planirao je niz aktivnosti, a jedna od njih je Okrugli sto „Primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece" koji će se održati upravo na Međunardni dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece, 19.11.2013. u Ekonomskoj školi u Banjaluci, 11,00-14,00h.
 
Aktivnosti povodom Međunarodnog dana prava djeteta:

PONEDJELJAK, 18.novembar

1. Radionica „Imam pravo na participaciju", Dom „Rada Vranješević", Banja Luka, 14,00h
 
UTORAK, 19.novembar        

1. Okrugli sto „Primjena Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece", Ekonomska škola, Banja Luka, 11,00-14,00h
2. „Da li znamo šta je nasilje?" radionica za učenike, Katolički školski centar, Banja Luka, 10,00h
 
SRIJEDA, 20.novembar

1. Centralna manifestacija povodom Međunarodnog dana prava djeteta, Medicinska škola, Banja Luka, 12,00h
2. „Da li znamo šta je nasilje?" radionica za učenike SŠC Foča, Foča
3. „Ombudsman za djecu i Konvencija o pravima djeteta" radionica mladih savjetnika, OŠ „Dositej Obradović", Doboj
 
ČETVRTAK, 21.novembar i PETAK, 22.novembar

1. Mediji i djeca, Uloga novinara u zaštiti i promociji prava djeteta, Jahorina