DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Nasilje nad djecom nikada nije opravdano i svako nasilje se može spriječiti. U namjeri da ukažu na sve prisutniji problem nasilja nad djecom, Ujedinjene nacije su 1983. godine 4. juni proglasile za Međunarodni dan djece žrtava nasilja.

Svaki oblik nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djeteta, ozbiljna je prijetnja odrastanju djeteta, jer ugrožava osnovno pravo djeteta-pravo na život i razvoj. Obaveza je države da obezbijedi osnovno pravo djeteta na poštovanje njegovog ljudskog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta,  sprečavanjem svih oblika nasilja i zlostavljanja, jer je ostvarivanje ovog prava djeteta ključno za obezbjeđenje i unapređenje svih drugih prava djeteta.
 
Nasilje nad djecom javlja se u različitim oblicima - zanemarivanje djeteta, fizičko zlostavljanje, psihičko nasilje, seksualno iskorištavanje, nasilje putem interneta, pri čemu je osnovni problem što se ono ne prepoznaje na vrijeme i što izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih, kako u dijelu podrške i pomoći djetetu tako i u dijelu utvrđivanja odgovornosti počinilaca.

Iako porodica ima primarnu ulogu u razvoju i odrastanju djeteta, nažalost, mnoga djeca upravo u porodici i u najranijem uzrastu doživljavaju različite oblike zanemarivanja, povređivanja, ponižavanja i zlostavljanja. Nasilje koje djeca doživljavaju u porodici nikako nije stvar porodice bez obzira što se dešava unutar nje, već ozbiljan društveni problem. Djeca se boje i stide da prijave ono što se dešava u porodici, pa prijavljuju slučajeve da njihov drug ima problem zbog nasilja u porodici.

Škola još uvijek, problem nasilja nad djecom koje se dešava izvan škole, ne doživljava kao problem u čije bi prepoznavanje i sprečavanje trebala biti uključena. Odgovornost uglavnom vide u roditeljima i njihovoj nespremnosti na saradnju. Međutim, i nasilje koje se dešava u obrazovnom sistemu, škola ne prepoznaje na vrijeme i samo u rijetkim slučajevima pokreće postupak radi utvrđivanja odgovornosti počinilaca.

Jedan broj prijava Instituciji ukazuje na nasilje nad djecom u obrazovnom sistemu od strane trećih lica. Radi se o roditeljima učenika, koji su „disciplinovali" druge učenike škole.

Prema podacima MUP-a u 2012. godini podneseno je 1360 prekršajnih prijava zbog nasilja u porodici (u 2011. godini - 1190, u 2010. godini - 864)
U istom periodu, prema članu 208 Krivičnog zakona evidentirana su 253 krivična djela nasilja u porodici, a u 2011. godini - 219 krivičnih djela nasilja u porodici.

Prema istraživanju Ombudsmana za djecu i mreže mladih savjetnika psihičko nasilje je sve prisutnije. Stalno ponižavanje djeteta, omalovažavanje, psovanje, korištenje pogrdnih imena, odsustvo komunikacije sa djetetom, ismijavanje djetetovog izgleda ili osobina, zastrašivanje djeteta i slično dugotrajno ostavlja posljedice na mentalni i emocionalni razvoj djeteta.  

Nažalost, iako statistički podaci ukazuju na porast nasilja u porodici, oni još uvijek ne odražavaju stvarno stanje na terenu iz više razloga:

-još uvijek se kao žrtve nasilja evidentiraju samo ona djeca koja su direktne žrtve i to najčešće fizičkog nasilja,

-djeca koja su godinama svjedoci različitih oblika nasilja i zlostavljanja nisu dio statistike,

-različiti oblici zanemarivanja djeteta još uvijek se ne smatraju nasiljem nad djetetom,

-fizičko kažnjavanje djece još uvijek se smatra vaspitnom mjerom za disciplinovanje djece.
 
Djeca imaju pravo na odrastanje u sredini koja pruža poštovanje i podršku i u kojoj nema nasilja, jer samo takva sredine podstiče razvoj ličnosti djeteta i stvara građane odgovorne i prema sebi i prema drugima.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece  žrtava nasilja Ombudsman za djecu i MUP Republike Srpske organizuju okrugli sto "Zaštitimo djecu od nasilja" u Osnovnoj školi "Jovan Jovanović Zmaj" u Banjaluci, 04. juna s početkom u 11 časova.