DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Bosna i Hercegovina je ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe (Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori broj 11/12).

Ratifikujući Konvenciju Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu da svoje zakonodavstvo uskladi sa zahtjevima Konvencije, kako bi osigurala zaštitu djece od svakog oblika seksualnog zlostavljanja, zloupotrebe i iskorišćavanja, što između ostalog uključuje:

-povećanje sankcije za počinioce ovih djela,

-zabranu počiniocima ovih djela da rade sa djecom po bilo kom osnovu,

-zastaru za ova djela računati od punoljetstva djeteta,

-povećati dobnu granicu za dobrovoljni pristanak na polni odnos,

-uspostaviti registar-bazu podataka počinilaca ovih krivičnih djela.

Sve ove mjere, na koje između ostalih obavezuje Konvencija, treba da doprinesu boljoj zaštiti djece od ovih najtežih oblika zlostavljanja i da počinioce ovih djela "drži pod kontrolom".