DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

UN Komitet za prava djeteta razmatrajući kombinovani drugi, treći i četvrti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o stanju prava djeteta, ponovo je izrazio svoju zabrinutost zbog činjenice da u Bosni i Hercegovini, u brojnim oblastima ostvarivanje prava djeteta nije osigurano u skladu sa zahtjevima i osnovnim principima Konvencije.
 
Komitet posebno apeluje na državu da obezbjedi poštovanje prava djeteta na svim nivoima vlasti, te da preduzme sve neophodne mjere za rješavanje preporuka koje su  Bosni i Hercegovini upućene 2005 godine nakon razmatranja prvog  inicijalnog izvještaja.

Komitet je između ostalog izrazio svoju zabrinutost
-da princip najboljeg interesa djeteta nije našao svoju punu primjenu i posebno da nije adekvatno primjenjen u situacijama gdje su djeca lišena porodičnog okruženja, te da je izostao sveobuhvatni sistem starateljstva, posebno hraniteljstva
-zbog nedostatka statističkih podataka koji se odnose na implementaciju Konvencije, kao i baze podataka o nasilju nad djecom te nedostatka koordiniranog sistema za sveobuhvatno prikupljanje podataka koji se odnose na svu djecu do 18 godina,
-zbog ograničene primjene Zakona o zabrani diskriminacije,
-zbog činjenice da se stavovi djeteta rijetko uzimaju u obzir vezano za školsko gradivo i nastavne materijale,
-zbog vrste i dužine kazne za seksualno zlostavljanje djece.

Komitet je prepoznao mjere i aktivnosti koje je država preduzela od podnošenja prvog izvještaja, u dijelu usvajanja novih zakonskih rješenja i njihovih izmjena, ratifikacije međunarodnih dokumenata, te usvajanja određenih institucionalnih mjera i politika, te pozdravio osnivanje nezavisne institucije Ombudsmana za djecu u Republici Srpskoj.
 
Komitet je izrazio očekivanje da će novi izvještaj, koji se očekuje do 5. septembra 2017. godine, uključiti informacije o svim  mjerama i aktivnostima preduzetim sa ciljem realizacije datih preporuka.