DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Odluka Ustavnog suda Republike Srpske br.U-26/11 od 26.9.2012.godine, izuzetno je  važna za ostvarivanje prava djece na izražavanje vlastitog mišljenja i učestvovanje u svakom postupku kojih se njih tiče.

Ovom Odlukom Sud utvrdjuje da Statut srednje škole, Pravilnik o radu i Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

U obrazloženju se između ostalog navodi:

Imajući u vidu činjenicu da od Savjeta učenika nije zatražen stav prilikom donošenja osporenih opštih akata, Sud je ocijenio da ovi akti nisu doneseni u skladu sa navedenom odredbom člana 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/08), a shodno tome ni sa odredbom člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske, prema kojoj propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom, što ove akte čini nesaglasnim sa Ustavom i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Imajući u vidu odredbe Zakona i navedenu Odluku, Ombudsman za djecu podsjeća da je nadležni organ škole obavezan zatražiti od Savjeta roditelja i Savjeta učenika njihov stav i mišljenje na normativna akta škole pismenim putem.

Savjet roditelja i Savjet učenika sada imaju priliku, u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom, iskoristiti svoju zakonsku mogućnost i uticati na sadržaj svih normativnih akata u školi.

Ombudsman za djecu Republike Srpske će pozvati savjete učenika da pokrenu inicijativu u svojim školama za usklađivanje svih Pravilnika škole sa Zakonom, a vezano za obavezu škole da u svakom pojedinačnom slučaju zatraži mišljenje Savjeta učenika i Savjeta roditelja.