DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske uključen je u proces konsultacija u donošenju novih preporuka Savjeta Evrope koje se odnose na pravo djece i mladih na participaciju.

  Pravo djeteta na participaciju, odnosno pravo na izražavanje vlastitog mišljenja i učestvovanje u svakom postupku koji se na njega odnosi, je jedan od osnovnih principa UN Konvencije o pravima djeteta čija važnost i značaj još uvijek nisu adekvatno prepoznati ni normativno ni stvarno. Mišljenje koje dijete ima pravo slobodno izraziti treba prihvatiti u skladu sa njegovim godinama i njegovom sposobnosti da to učini. Kovencija ne postavlja nikakva ograničenja vezana za godine djeteta, njegovo zdravstveno stanje i slično. Konvencija uspostavlja pravo koje mu treba omogućiti.   

Imajući u vidu neophodnost obezbjeđenja efikasne implementacije postojećih obavezujućih evropskih i međunarodnih instrumenata za zaštitu prava djece, te polazeći od činjenice da je pravo djeteta da bude saslušano i ozbiljno shvaćeno osnova za ljudsko dostojanstvo i zdrav razvoj svakog djeteta, Savjet Evrope je uradio Nacrt Preporuke o participaciji djece i mladih i pozvao na konsultacije ombudsmane za djecu i nevladine organizacije koje rade sa djecom i mladima. 

   Ombudsman za djecu Republike Srpske je proveo istraživanje na temu „Pravda po mjeri djeteta" i mišljenje djece iz Republike Srpske dostavio Savjetu Evrope, s obzirom da upitnik na koji su djeca odgovarala izražava i njihovo mišljenje o brojnim pitanjima ostvarivanja prava na participaciju djece.

   Podaci dobijeni istraživanjem o učešću djece i mladih u postupcima koji se njih tiču potvrdili su i mladi savjetnici ombudsmana za djecu na  radionici održanoj 8.i 9. aprila 2011.godine.Tom prilikom jedan od prioriteta na kojem su mladi savjetnici insistirali je upravo  pravo djece da se njihovo mišljenje čuje i ozbiljno razmotri. S tim u vezi predložili su ombudsmanu za djecu da, između ostalog, od resornog ministarstva zahtijeva da se problemima školske discipline posveti dužna pažnja te da, pod hitno, sve škole u saradnji sa učenicima i roditeljima jasno definišu pravila ponašanja koja obavezuju sve u obrazovnom procesu.  

 Mladi savjetnici ombudsmana za djecu Republike Srpske uzeli su učešće i u istraživanju Savjeta Evrope „Zdravstvena zaštita prilagođena djetetu".