DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske, sa institucijama Ombudsmana Srbije, Vojvodine i Crne Gore, uz podršku "Save the Children Norway", započeo je rad na zajedničkom  projektu u cilju zaštite djece od prosjačenja.

  CILJ ovog projekta je:

-doći do podataka o prisutnosti prosjačenja djece u Republici Srpskoj

 -utvrditi starosnu i polnu strukturu djece u prosjačenju

 -doći do podataka o mogućim uzrocima 

-mjere i aktivnosti koje preduzimaju centri 

-saradnja centara i drugih institucija,

 a sve sa ciljem  predlaganja mjera kako bi se onemogućila odnosno spriječila zloupotreba i iskorištavanje djece.  

 Prosjačenjem na ulici, na raskrsnicama ulica, na parkiralištima, ispred trgovačih centara, bolnica, gladni i žedni,  na kiši i vjetri, ne samo da su  povrijeđena, već i ozbiljno ugrožena njihova prava i to

 -pravo na adekvatnu roditeljsku brigu 

 -pravo na zdrave uslove odrastanja

 -pravo na obrazovanje, 

 -pravo na zdravstvenu zaštitu,

 -pravo na igru i druženje sa djecom, 

 -pravo na bezbjednost 

Prema  dobijenim podacima u 2010.godini,  centri za socijalni rad registrovali su 131 dijete u prosjačenju. Podaci se odnose na period 1.1.-31.12.2010.godine i prema istim, djeca su najčešće uzrasta od 6-9 odnosno 10-14 godina i u nešto većem procentu su djevojčice.Kao najčešći uzroci navode se disfunkcionalnost porodice, društveno-socijalni status i prisiljavanje na prosjačenje.

 Podacima dobijenim od centara za socijalni rad, Posebnim izvještajem biće uključeni i podaci policije te nevladinog sektora i opštinskih službi socijalne zaštite. Ono što su učesnici u raspravi  posebno  istakli kao problem  je, da je  Prijedor, kao opština koja je jako puno uradila na brojnim pitanjima rješavanja položaja roma, u ljetnim mjesecima-juni,juli i avgust, suočena sa prisustvom većeg broja djece na ulici koja dolaze iz drugih opština, te da su nadležne opštinske službe zajedničkim radom i ovu pojavu prepoznale i da je uspješno suzbijaju.Tome u prilog ide i činjenica da u opštini nisu registrovana djeca- povratnici u prosjačenju. 

Posebno je istaknuto da su sva romska djeca obuhvaćena obrazovnim sistemom i da  opština jako puno ulaže u unapređenje položaja ove populacije i što je vrlo važno da postoji jako dobra saradnja nadležnog centra za socijalni rad, policije, škola, nevladinog sektora i opštine na rješavanju ovih pitanja.