DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Svako dijete ima pravo odrastati u zdravoj sredini i  pravo da mu se omogući razvoj i odrastanje u skladu sa njegovim potrebama.

Porodica ima primarnu obavezu i odgovornost brinuti za zdravo odrastanje svoga djeteta-zdravo odrastanje znači stvoriti uslove neophodne za njegovu dobrobit, uslove koji će osigurati njegov pravilan rast i razvoj.

Država ima obavezu da preduzme sve odgovarajuće zakonodavne, administrativne i druge mjere za ostvarivanje prava priznatih Konvencijom.

I djeca bez roditeljskog staranja trebaju porodicu iz istih razloga kao svako drugo dijete. Bez obzira da li dijete nema roditelje, ili oni nisu u mogućnosti odgovoriti roditeljskim obavezama iz bilo kojih razloga, društvo mora da interveniše i da ga zaštiti. Dijete mora da zna, da zbog situacije u kojoj se našlo, njegovo odrastanje neće biti ugroženo.

Član 20 Konvencije kaže da dijete koje je privremeno ili trajno lišeno porodične sredine ima pravo na posebnu zaštitu i pomoć države.

Država u takvim situacijama obezbjeđuje alternativno staranje za takvo dijete što znači smještaj u drugu porodicu, usvojenje ili ako je neophodno smještaj u odgovarajuće ustanove.

Smještaj u odgovarajuće ustanove i razdvajanje djeteta i roditelja je represivna mjera koja se primjenjuje kao  poslednja  mogućnost radi zaštite djeteta, njegovih interesa i njegove sigurnosti. Prije toga moraju se iscrpiti sve druge mogućnosti pomoći i podrške porodici.

Dijete se smješta u dom do obezbjeđenja uslova za smještaj u sopstvenu porodicu.To zahtjeva da dok je dijete u ustanovi na brizi i staranju, nadležne  službe moraju raditi sa porodicom na stvaranju uslova za što prije povratak djeteta kući. Ako to nije moguće, onda se mora raditi na drugom vidu zbrinjavanja, a to je druga porodica, usvojenje i hraniteljstvo.

Ali kad je zbrinuto u domu, mora mu se pružiti posebna briga i zaštita i posebno je važno kvalitetan i stručan kadar koji može nositi teret odgovornosti za obavljanje ovog vrlo zahtjevnog i odgovornog posla.

Usvajanjem Strategije za unapređenja socijalne zaštite  djece bez roditeljskog staranja definisane su politike, mere i akcije u ovoj oblasti, neke od njih u ovoj godini trebaju biti realizovane, a u toku su i izmjene Porodičnog zakona i Zakona o socijalnoj zaštiti.

Na okruglom stolu održanom danas u Banja Luci o brojnim pitanjima zaštite djece bez roditeljskog staranja razgovarali su predstavnici nadležnih institucija i nevladinog sektora.