DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U vezi sa povredom prava djeteta na izdavanje putne isprave do koga najčešće dolazi zbog nesaglasnosti oba roditelja oko tog prava djeteta, te postupanjima centara za socijalni rad vezano za njihovu nadležnost u ovim postupcima, Ombudsman za djecu je centrima za socijalni rad uputio Preporuku.

Okružni sud, postupajući po tužbi u predmetu zbog neodobravanja putne isprave za dijete, potvrdio je da

-iz činjeničnog utvrđenja proizilazi da je CJB zatražio mišljenje centra za socijalni rad o opravdanosti izdavanja putne isprave za dijete,

-međutim,mišljenje centra o opravdanosti izdavanja putne isprave za dijete nije moglo biti osnov za činjenično utvrđenje, budući da se isto svodi na parafraziranje razloga koje je otac naveo kao svoj argument za zabranu izdavanja putne isprave. Navedeno mišljenje,s obzirom na sveobuhvatnu porodičnu situaciju i interese djeteta, nije dato u pravcu da li je u interesu djeteta da putuje, odnosno da li je interes djeteta da se izda putna isprava, a sve u cilju zaštite prava i interesa djeteta.

Zbog navedenog, poništen je osporeni upravni akt, kojim je zahtjev za odobravanje putne isprave za dijete odbijen.

-Presuda Okružnog suda u Banja Luci broj 11 0U 004980 10U od 23.12.2010.g.